کتابخانه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه شاهرود

این کتابخانه در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان واقع در مقابل مسجد پیامبر اعظم دانشگاه شاهرود می باشد.

جهت اخذ کتاب به این مکان مراجعه نمایید.

سیستم کتابخانه, Designed by مهدوی